dnes je 19.7.2024

Input:

26/2011 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 26/2011 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. září 2009 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku1) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 28. února 2011 a jeho ustanovení se budou provádět od 1. ledna 2012.
Podle odst. 2 téhož článku dnem, kterým se začne provádět tento Protokol, se ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko přestane provádět Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný dne 11. listopadu 2004 v Praze a vyhlášený pod č. 88/2005 Sb. m. s.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

  
PROTOKOL
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKO
KE SMLOUVĚ
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
RADOU MINISTRŮ SRBSKA A ČERNÉ HORY
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ
V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDA REPUBLIKY SRBSKO,
přejíce si uzavřít Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána 11. listopadu 2004 v Praze a jejíž nedílnou součást tvoří Protokol podepsaný 11. listopadu 2004 v Praze (v tomto protokolu dále jen „Smlouva”),
se dohodly takto:
Článek 1
Rozumí se, že:
-  výraz „Srbsko a Černá Hora” uváděný ve Smlouvě označuje, ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko, Republiku Srbsko, respektive území Republiky Srbsko;
-  výraz „příslušný úřad” uváděný ve Smlouvě označuje, v případě Republiky Srbsko, Ministerstvo financí nebo jeho zmocněného zástupce, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad.
Článek 2
Do článku 24 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 6, který zní následovně:
„6. Ustanovení tohoto článku se bez ohledu na ustanovení článku 2 vztahují na daně všeho druhu a pojmenování.”
Článek 3
Článek 26 Smlouvy se mění následovně:
„Článek 26
VÝMĚNA INFORMACÍ
1. Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, u nichž lze předpokládat, že jsou relevantní ve vztahu k provádění ustanovení této smlouvy nebo ve vztahu k provádění nebo vymáhání vnitrostátních právních předpisů, které se vztahují na daně všeho druhu a pojmenování ukládané jménem smluvních států nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, pokud zdanění, které upravují, není v rozporu se Smlouvou. Výměna
Nahrávám...
Nahrávám...