Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

22/2015 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

22/2015 F.z.
Změna
Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Č.j.: MF-57032/2015/5407
 
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
PID: MFCR5XTGTH
 
ze dne 17.12. 2015
 
 
 
ve znění tiskové opravy uveřejněné v č. 9/2016 FZ
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 704 - Fondy účetní jednotky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009, ve znění účinném od 1. ledna 2010, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2014.
1. V bodech 1. první tabulce, 2. tabulce, 6.2.2. písm. d), 6.3.2. písm. e), 7.1. písm. a), 7.1. písm. b), 7.1. písm. c), 7.1. písm. d), 7.2. písm. a), 7.3. písm. a), 7.3. písm. b), 7.3. písm. c), 7.3. písm. d), 7.4. písm. a), 7.4. písm. b) a nadpisu bodu 7. se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“.
2. V bodu 3.1. se slova „investičním fondu“ nahrazují slovy „fondu investic“.
3. V bodech 6.2.2. písm. a), 6.2.2. písm. c) a 6.3.2. písm. d) se za slova „výsledku hospodaření“ vkládají slova „nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů“.
4. V bodech 6.2.2. písm. d), 6.2.2. písm. e) a 6.3.2. písm. b) se za slovo „DÁTI“ vkládají slova „účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo“.
5. V bodu 6.3.2. písm. e) a v úvodní části bodů 7.3. a 7.4. se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu investic“.
6. V úvodní části bodů 7.1. a 7.3. se slova „ve výši“ nahrazují slovem „z“.
7. V bodu 7.1. písm. a) se za slovo „odpisů“ vkládají slova „hmotného a nehmotného dlouhodobého“.
8. V bodu 7.1. písm. c) se za slova „prodeje dlouhodobého“ vkládají slova „movitého hmotného a nehmotného“ a za slova „nemovitého majetku“ se vkládají slova „, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním,“.
9. V bodu 7.1. písm. d) se na začátku textu čárka nahrazuje slovem „a“, za slovo „sbírek“ se vkládají slova „určených na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“ a za slovo „zahraničí“ se vkládají slova „určených účelově na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“.
10. V bodech 7.1. písm. d), 7.3. písm. c) a 7.4. písm. b) se slova „241 - Běžný účet“ nahrazují slovy „401 -Jmění účetní jednotky“.
11. V bodu 7.2. písm. a) se slova „majetku a jeho případného“ nahrazují slovem „a“ a za slovo „zhodnocení“ se vkládají slova