dnes je 3.10.2023

Input:

22/2008 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22/2008 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. Jana Svatošová, tel.: 257 044 335
Č.j.: 281/104 628/2008
 
ze dne 15. 12. 2008
A. Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 008 a č. 011 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005 a pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007; účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetních obdobích započatých v roce 2009.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. V ČÚS č. 008 bod 2.5. zní: „Při přesunech mezi jednotlivými skupinami cenných papírů se postupuje podle Českého účetního standardu pro finanční instituce č. 108 Cenné papíry, není-li zákonem, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo Českými účetními standardy pro podnikatele stanoveno jinak.“.
2. V ČÚS č. 011:
 v bodě 1. se za slova „obchodního zákoníku“ vkládají slova „a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“)“.
 v bodě 2.1. větě první se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o přeměnách“ a ve větě druhé se za slova „a o rezervách“ vkládají slova „a o zajišťovacích derivátech“.
 v bodě 2.4. se za slova „§ 54“ doplňují slova „§ 14 a § 54a“.
 bod 2.5. zrušen.
 bod 2.7. zní: „2.7.
2.7.1. Úpravami podle § 17 odst. 3 zákona může být například:
a) vykázání všech aktiv a závazků, která se vykazují v souladu se zákonem a vyhláškou,
b) vyloučení aktiv a závazků, která nejsou vykazována v souladu se zákonem a vyhláškou,
c) přehodnocení aktiv a závazků, která byla vykázána podle účetní legislativy zanikající účetní jednotky jako určitá složka aktiv a pasiv tak, aby byla vykázána v souladu se zákonem a vyhláškou,
d) při použití metody stanovené v § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona, vykázání jednotlivých složek aktiv a pasiv v ocenění v souladu se zákonem a vyhláškou při respektování principu významnosti.
2.7.2. Pokud při výše uvedených úpravách vzniknou rozdíly vypořádají se s příslušným účtem vykazovaným v položce „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“.“.
 bod 2.8. zní:
Nahrávám...
Nahrávám...