Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

21/2015 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

21/2015 F.z.
Změna
Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Č.j.: MF-57032/2015/5407
 
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
PID: MFCR5XTGTH
 
ze dne 17.12. 2015
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010, ve znění účinném od 1. ledna 2011, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném od 1. ledna 2012, jehož úplné znění bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. února 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2012, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 ze dne 19. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2015.
1. V bodu 1. první tabulce se slova „B.II.27.“ nahrazují slovy „B.II.28.“, slova „B.II.28.“ se nahrazují slovy „B.II.29.“, slova „D.III.35.“ se nahrazují slovy „D.III.36.“, slova „B.II.31.“ se nahrazují slovy „B.II.32.“ a slova „D.III.36.“ se nahrazují slovy „D.III.37.“.
2. V bodech 1. první tabulce, 4.16. a 5.1.1. se slova „Zprostředkování krátkodobých“ nahrazují slovy „Krátkodobé zprostředkování“ a slova „Zprostředkování dlouhodobých“ se nahrazují slovy „Dlouhodobé zprostředkování“.
3. V bodu 3.1. písm. a) se slova „nepovažuje dotace zřizovatele určená“ nahrazují slovy „nepovažují peněžní prostředky poskytnuté zřizovatelem a určené“, slova „tato dotace nebyla poskytnuta“ se nahrazují slovy „nebyly poskytnuty“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova „, a také odvod těchto peněžních prostředků příspěvkovou organizací zpět zřizovateli“.
4. V bodu 3.1. písm. c) se slova „jako konečný příjemce“ zrušují.
5. V bodu 3.1. písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„d) průtokovým