dnes je 4.10.2023

Input:

20/2011 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

20/2011 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změna
Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/109524/2011-284
ze dne 15.12. 2011
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010
1. V bodu 1. se za slova „při používání účetních metod“ vkládá slovo „vybranými“ a za slova „účetními jednotkami“ se vkládá slovo „zejména“.
2. V bodu 1. první tabulka zní:
 
„Číslo položky rozvahy
Název položky rozvahy
Syntetický účet
C.IV.1.
Příjmový účet organizačních složek státu
222
C.IV.2.
Zvláštní výdajový účet
223
B.III.13.
Běžné účty státních fondů
224
B.III.11.
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
B.III.9.
Běžný účet
241
D.III.5.
Dodavatelé
321
D.III.20.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
B.II.16.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
D.III.21.
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
B.II.17.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
D.III.22.
Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
B.II.23.
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
D.III.29.
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
B.II.24.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
D.III.30.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
B.II.27.
Dohadné účty aktivní
388
D.III.33.
Dohadné účty pasivní
389
C.I.1.
Jmění účetní jednotky
401
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
A.IV.5.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
D.II.7.
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
A.IV.7.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
D.II.9.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472.“
3. V bodu 1. ve druhé tabulce se slova „ústředních rozpočtů“ nahrazují slovy „vybraných ústředních vládních institucí“ a slova „územních rozpočtů“ se nahrazují slovy „vybraných místních vládních institucí“.
4. V bodu 2. v tabulce řádek první až třetí znějí:
 
„Bod 3.
Vymezení pojmů
Bod 4.
Obecné postupy účtování o transferech
Bod 5.
Některé postupy účtování.“
5. V bodu 3.1. písmenu a) se za slova „v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů“ vkládají slova „, informace o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek státu“.
6. V bodu 3.1. písmenu d) bodu 2. se v poznámce pod čarou č. 1 za
Nahrávám...
Nahrávám...