dnes je 25.9.2023

Input:

19/2011 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

19/2011 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změna
Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/109524/2011-284
ze dne 15.12. 2011
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009
1. V bodu 1. se za slova „vybrané účetní jednotky“ vkládají slova „, ve znění pozdějších předpisů,“.
2. Za bod 1. se vkládá nový bod 2., který zní:
„2. Předmět standardu
 
Bod 3.
Účtový rozvrh
Bod 4.
Syntetické účty a analytické účty
Bod 5.
Podrozvahové účty
Bod 6.
Účetní zápisy
Bod 7.
Vnitroorganizační účetnictví
Bod 8.
Utajované informace

Standard upravuje
Dosavadní body 2. až 9., včetně svých podbodů, se označují jako body 3. až 10.
3. V bodu 4.2. písmenu g) se na konci textu poznámky pod čarou č. 1 a poznámky pod čarou č. 2 doplňují slova „, ve znění pozdějších předpisů“.
4. V bodu 5.3. se na konci věty první doplňují slova „, a to v souladu s ustanovením bodu 6.2“ a věta poslední se zrušuje.
5. V bodu 6.4. se na konci věty první a ve větě třetí slovo „vklad“ nahrazuje slovem „zápis“ a ve větě druhé a čtvrté se slovo „vkladu“
Nahrávám...
Nahrávám...