Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

17/2016 F.z., Sdělení k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016

17/2016 F.z.
Sdělení k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016
 
Referent:
Ing. František Linhart, tel: 257 044 354
Č.j.: MF-16470/2016/28
 
JUDr. Jan Huleš, tel.: 257 044 190
PID: MFCR6XGUFC
Po novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., (dále jen „zákon“) a novele vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 252/2015 Sb., (dále jen „vyhláška“), jakož i v důsledku nepřijetí novely zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, navrhované sněmovním tiskem č. 414/0, se projevily určité nejasnosti ve způsobu aplikace zákona a vyhlášky u účetních jednotek, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami. Za účelem zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek vydává ministerstvo financí následující sdělení.

I. Pozemky a stavby, popřípadě jiné věci nemovité
1. Pro ocenění investic uvedených v obsahovém vymezení položky „C.I. Pozemky a stavby“ nepoužijí účetní jednotky § 27 odst. 1 až 3 vyhlášky.
2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.
3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1. 2016 vypořádá podle jednoho z těchto postupů:
a) podle § 29 odst. 5 vyhlášky, nebo
b) oceňovací rozdíl se jednorázově zúčtuje proti položce „C.I. Pozemky a stavby“.

Postup podle písm. a) nebo b) nelze kombinovat.
4. Účetní jednotky po 1. 1. 2016 postupují v souladu s § 25 a § 28 zákona. Dojde-li následně k přechodnému snížení hodnoty investice, vytvoří účetní jednotka opravnou položku podle § 26 odst. 3 zákona. V případě, že pominou důvody pro přechodné snížení hodnoty investice, ocenění investice se upraví pouze do výše její předchozí hodnoty upravené o trvalé snížení. Přitom i nadále platí ustanovení § 25 odst. 3 věta druhá a odstavec 4 vyhlášky.

II. Majetkové účasti
1. U všech cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem, postupují účetní jednotky podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona. V tomto případě účetní jednotky nepoužijí § 26 odst. 1 větu první vyhlášky.
2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.
3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1. 2016 jednorázově zúčtuje proti rozvahové položce „C.II. Investice v podnikatelských seskupeních“.
4. Účetní jednotky po 1. 1. 2016 postupují v souladu s § 25 zákona. Dojde-li následně k přechodnému snížení hodnoty investice, vytvoří účetní jednotka opravnou položku podle § 26 odst. 3 zákona. V případě, že pominou důvody pro přechodné snížení hodnoty investice, ocenění investice se upraví pouze do výše její předchozí hodnoty upravené o trvalé snížení. Přitom i nadále platí ustanovení § 26 odst. 4 a 5 vyhlášky.

III. Cenné papíry (dluhopisy) držené do splatnosti
1. U všech cenných papírů (dluhopisů) držených do splatnosti, které jsou investicemi, postupují účetní jednotky podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona. V tomto případě účetní jednotky