dnes je 3.10.2023

Input:

15/2008 F.z., Vyhláška č. 377/2008 Sb. ze dne 3. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

15/2008 F.z., Vyhláška č. 377/2008 Sb. ze dne 3. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
č. 377/2008 Sb.
ze dne 3. října 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb. a vyhlášky č. 22/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: „c) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.
2. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: „c) podle odstavce 1 písm. c) správci kapitol a organizační složky státu.“.
3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slovo „přehled“ nahrazuje slovem „přehledu“.
4. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: „d) výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 9.“.
5. V příloze č. 1 bodě 1. se na konci podbodu 1.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 1.4, který zní:
„1.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.
6. V příloze č. 1 bod 4. zní:
„4. Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „výkazy“) a sumární údaje výkazů (dále jen „sumáře“) za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu, za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za zrušené v průběhu hodnoceného roku.“.
7. V příloze č. 1 bodě 4. se na konci podbodu 4.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 4.4, který zní:
„4.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.
8. V příloze č. 1 bodě 7. písmeno b) zní:
„b) výkazů za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za příspěvkové organizace v hodnoceném roce zrušené.“.
9. V příloze č. 1 bodě 8. písm. b) se za slova „odst. 10“ doplňují slova „a odst. 11“.
10. V příloze č. 1 bodě 9. a v příloze č. 5 bodě 7. se slova „podle § 23 písm. c) a d)“ nahrazují slovy
Nahrávám...
Nahrávám...