Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

13/2015 F.z., Změny ze dne 22. 10. 2015 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

13/2015 F.z.
ZMĚNY
ze dne 22. 10. 2015
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: JUDr. Jan Huleš, tel.: 257 044 190
Č.j.: MF-45764/2015/28
 
PID: MFCR5XPDNR
Ministerstvo financí podle § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004, ve znění změny uveřejněné pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009 a změn uveřejněných pod č. 43-59 ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013.
Čl. I
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněné pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004, ve znění změny uveřejněné pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009 a změn uveřejněných pod č. 43-59 ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013 (dále jen „ČÚS“), se mění takto:
1. V bodu 2. Obsah ČÚS u čísla 210 se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.
2. V bodu 2. Obsah ČÚS u čísla 211 se slova „Finanční umístění“ nahrazují slovem „Investice“.
3. V ČÚS č. 202 bod 2.3.1. se za slova „věcnými právy“ vkládají slova „k cizím věcem“.
4. V ČÚS č. 202 bod 2.3.4. se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.
5. V ČÚS č. 202 bod 2.4.4. se za slovo „rezerv“ doplňují slova „(hodnota zajištění)“.
6. V ČÚS č. 205 bod 1. se slovo „Prémie“ nahrazuje slovem „Bonusy“ a slova „finančního umístění“ se nahrazují slovem „investic“.
7. V ČÚS č. 207 bod 1. se slova „položek, které zahrnuje,“ nahrazují slovy „položky D.“ a slova „podílu zajišťovatelů na nich“ nahrazují slovy „hodnotě zajištění“.
8. V ČÚS č. 207 bod 1.1. se za slovo „rezerv“ doplňují slova „(hodnota zajištění)“.
9. V ČÚS č. 207 bod 2. se slova „podíl zajišťovatelů“ nahrazují slovy „hodnota zajištění“.
10. V ČÚS č. 207 bod 3. se slova „stanovené v § 22 odst. 1 písm. e) a f) vyhlášky“ nahrazují slovy „, které vyhláška požaduje uvést v příloze v účetní závěrce“.
11. V ČÚS č. 207 bod 4. se slova „podílu zajišťovatelů“ nahrazují slovy „hodnotě zajištění“.
12. V ČÚS č. 207 bod 5. se slova „rezervě na pojistná plnění“ nahrazují slovy „rezervě na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí“.
13. V ČÚS č. 208 bod 3. se slova „hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.
14. V ČÚS č. 209 bod 2. se slova „Rezervy na ostatní rizika a ztráty“ nahrazují slovem „Rezervy“.
15. V ČÚS č. 210 se v nadpisu slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.
16. V ČÚS č. 210 bod 1. se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“ a slova „položek, které zahrnuje,“ se nahrazují slovy „položky D.“.
17. V ČÚS č. 210 bod 2. se slova „věcných břemenech“ nahrazují slovy „věcných právech k cizím věcem“.
18. V ČÚS č. 210 bod 3. se