Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

12/2016 F.z., Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)

12/2016 F.z.
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)
 
Referent: Ing. Martin Boreš
Č.j.: MF-9405/2016/15-1
tel.: 257 044 467
PID: MFCR6XDFNF
Ministerstvo financí České republiky v souvislosti s uplatňováním nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kolumbií sděluje:

  
Článek 1
Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012 a vstoupila v platnost dne 6. května 2015.
Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují takto:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2016 nebo později;
b) pokud jde o daně nevybírané srážkou u zdroje, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2016 nebo později.

  
Článek 2
Osoby, které jsou daňovými rezidenty České republiky, mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně v Kolumbii (např. články 10, 11 a 12).
Kolumbie uplatňuje výhody vyplývající ze smlouvy automaticky u zdroje, tzn., že plátce příjmu sráží daň automaticky ve výši stanovené smlouvou, avšak před tím musí ověřit, že příjemce příjmu je českým daňovým rezidentem a současně i skutečným vlastníkem příjmu.
Pro uplatnění daných nároků tedy musí čeští daňoví rezidenti, kteří jsou skutečnými vlastníky předmětného příjmu pobíraného ze zdrojů na území Kolumbie, předložit plátci příjmu potvrzení o svém daňovém domicilu, vydané místně příslušným správcem daně v České republice, a důkazní prostředek potvrzující, že osoba je skutečným vlastníkem pobíraného příjmu, tj. že takový příjem je podle českých právních předpisů považován za její příjem.
  
Článek 3
Smlouva je uzavřena pouze pro oblast daní z příjmů, avšak v kontextu zásady daňové nediskriminace a problematiky výměny informací se vztahuje na daně všeho druhu a pojmenování. Při praktické aplikaci smlouvy nelze opomenout, že:
- podle čl. 2 se smlouva vztahuje pouze na daně, které jsou v Kolumbii ukládány na úrovni státu jako takového, smlouva se tedy nevztahuje na případně existující daně z příjmů ukládané na úrovni kolumbijských nižších územně správních celků apod.
- podle čl. 10 smlouvy mohou být v Kolumbii jako ve státě zdroje