Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

10/2016 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tisková oprava

10/2016 F.z.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tisková oprava
Ministerstvo financí zveřejňuje tiskovou opravu „Změn Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, které byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 6/2015:
V části F. ČÚS č. 005 Opravné položky bod 10 správně zní 10.
Bod 4.4.3. zní:
„4.4.3. Výše opravné položky, vytvářené podle zvláštního právního předpisu1nebo nad jeho rámec, nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky s výjimkou pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se zaúčtuje jako výnos na příslušném účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy a zachytí se na podrozvahových účtech.“.
V části P. ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy bod 32 správně zní
32. Bod 3.11.3. zní:
„3.11.3. Prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce „D.1. Výdaje příštích období“ se zaúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Účtuje se zde například o nájemném a pachtovném placeném pozadu, prémiích a odměnách